Thông báo

Điều khoản sử dụng

Giới thiệu

Các điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng trang web AdMoney. Về cơ bản, họ nói rằng bạn phải cư xử phù hợp và có trách nhiệm trong khi sử dụng trang web AdMoney. Điều khoản thành viên bổ sung được áp dụng khi bạn đăng ký AdMoney. Chính sách bảo mật của AdMoney đưa ra cách chúng tôi sử dụng dữ liệu liên quan đến bạn và nó tạo thành một phần của các điều khoản sử dụng AdMoney này. Chính sách bảo mật của AdMoney có thể được tìm thấy đây

1. VỀ TRANG WEB VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY

1.1 AdMoney.app ("Trang web") là một dịch vụ trực tuyến được sở hữu và vận hành bởi Chelmo Limited ("AdMoney", "chúng ta", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), cho phép các cá nhân kiếm được điểm có thể được đổi cho các sản phẩm được hiển thị trên Trang web và cũng để nhận tiền hoàn lại cho các giao dịch mua nhất định mà họ thực hiện thông qua Trang web.

1.2 Các điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả việc sử dụng Trang web và tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và AdMoney.

1.3 Bằng cách sử dụng trang web, bạn xác nhận rằng bạn hiểu và chấp nhận (và có thể hiểu và chấp nhận) các điều khoản sử dụng này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chúng. Nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc không hiểu các điều khoản sử dụng này, vui lòng yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ giải thích ý nghĩa của chúng cho bạn. Bạn không được sử dụng trang web nếu bạn dưới 13 tuổi.

1.4 Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản sử dụng này theo thời gian. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ thay đổi nào, bạn phải ngừng sử dụng Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web, điều này sẽ cho thấy bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng này như đã thay đổi. Chúng tôi có thể thông báo các thay đổi chính cho bạn nhưng thỉnh thoảng bạn nên xem lại các điều khoản sử dụng này để đảm bảo bạn biết về bất kỳ thay đổi nào.

1.5 Trang web được cung cấp miễn phí, nhưng chúng tôi có thể tính phí trong tương lai. Chúng tôi sẽ không tính phí cho bạn trừ khi bạn đồng ý rõ ràng sẽ bị tính phí.

QUYỀN SỬ DỤNG VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

2.1 Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web cho mục đích riêng, phi thương mại, cá nhân. Điều này không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong trang web.

2.2 Trừ khi có quy định khác, tất cả bản quyền, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, quyền sáng chế, nhãn hiệu thương mại và quyền thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Trang web thuộc về chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi.

2.3 Tất cả tên thương mại và nhãn hiệu thương mại của bên thứ ba là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ và chúng tôi không bảo đảm hoặc đại diện liên quan đến họ.

3. GIỚI HẠN VÀ NGHĨA VỤ

3.1 Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng này và tất cả các quy tắc áp dụng cho việc sử dụng Trang web.

3.2 Bạn sẽ không.

3.2.1 lấy cắp dữ liệu, sửa đổi, thiết kế ngược hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó;

3.2.3 xóa, sửa đổi hoặc làm ảnh hường tiêu cực đến bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc thông báo độc quyền nào khác trên Trang web;

3.2.4 tạo phần mềm sao chép hoặc bắt chước dữ liệu hoặc chức năng trong Trang web;

3.2.5 sử dụng quyền truy cập của bạn vào trang web để gửi tiếp thị trực tiếp;

3.2.6 cung cấp bất kỳ phần nào của Trang web cho bên thứ ba không đồng ý với các điều khoản sử dụng này; 3.2.7 sao chép, khai thác hoặc đóng khung bất kỳ phần nào của trang web hoặc nội dung mà nó chứa;

3.2.8 sử dụng trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó không công bằng hoặc cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc vô đạo đức nào; hoặc là

3.2.9 cố gắng thực hiện bất kỳ hành vi nào được liệt kê ở trên.

4. TRUYỀN THÔNG

4.1 Trang web cho phép hiển thị nội dung của bên thứ ba ("Nội dung người dùng") mà không cần xem xét hoặc kiểm duyệt. Do đó, trang web chỉ là một ống dẫn của Nội dung người dùng.

4.2 Các chế độ xem được thể hiện trong bất kỳ Nội dung người dùng nào là quan điểm của từng tác giả chứ không phải của AdMoney trừ khi chúng tôi chỉ định khác.

4.3 Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ nhận xét, quan điểm hoặc nhận xét nào được thể hiện trong bất kỳ Nội dung người dùng nào.

4.4 Bằng cách sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng chúng tôi không có trách nhiệm xem xét bất kỳ Nội dung người dùng nào và tất cả Nội dung người dùng được cung cấp trên cơ sở chúng tôi không bắt buộc phải thực hiện bất kỳ kiểm soát hoặc phán xét nào đối với Nội dung đó.

4.5 RỦI RO TRONG VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ VÌ NGƯỜI DÙNG KHÔNG NHẤT THIẾT KHAI BÁO HỌ LÀ AI. NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC CÁCH HÀNH XỬ THIẾU TIN TƯỞNG, HIỂU NHẦM, THẬM CHÍ LÀ PHẠM PHÁP. CHÚNG TA KHÔNG CÓ CÁCH NÀO ĐỂ ĐÁNH GIÁ LIỆU MỘT TUYÊN BỐ CỦA NGƯỜI DÙNG NÀO ĐÓ LÀ SAI HAY ĐÚNG. VÌ VẬY BẠN NÊN THƯỜNG XUYÊN LUYỆN TẬP SỰ CÁCH GIÁC KHI ĐỌC NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG Ở BẤT KỲ TRANG WEB NÀO. SỬ DỤNG TRANG WEB LÀ BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN RỦI RO Ở MỘT MỨC ĐỘ NÀO ĐÓ.

5. NỢ

5.1 Chúng tôi cung cấp và duy trì trang web trên cơ sở "như hiện tại" và "có sẵn" và chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ của mình với kỹ năng và sự chăm sóc hợp lý.

5.2 Chúng tôi chưa xác minh hoặc xem xét Trang web bên ngoài và tất cả việc sử dụng và truy cập Trang web bên ngoài đều do bạn tự chịu trách nhiệm. "Trang web bên ngoài" nghĩa là các trang web bên thứ ba và các dịch vụ trực tuyến mà Trang web liên kết.

5.3 Chúng tôi không bảo đảm khác liên quan đến Trang web và trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với:

5.3.1 bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh, bao gồm mọi mất mát trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, trừng phạt hoặc hậu quả cho dù tổn thất đó có phát sinh từ điều gì đó mà chúng tôi đã nhận thức được hay không;

5.3.2 tính chính xác, tiền tệ hoặc tính hợp lệ của thông tin và tài liệu có trong bất kỳ Nội dung người dùng hoặc Trang web nào;

5.3.3 bất kỳ sự gián đoạn nào đến trang web;

5.3.4 bất kỳ thông tin không chính xác hoặc không chính xác trên trang web;

5.3.5 hành vi xâm phạm bởi bất kỳ người nào khác thuộc bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào thông qua bất kỳ Nội dung người dùng hoặc việc sử dụng Trang web nào;

5.3.6 tính khả dụng, chất lượng, nội dung hoặc tính chất của Trang web bên ngoài;

5.3.7 bất kỳ giao dịch nào diễn ra trên Trang web bên ngoài;

5.3.8 bất kỳ số tiền hoặc loại mất mát hoặc thiệt hại nào do vi-rút hoặc phần mềm độc hại khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, phần mềm, dữ liệu hoặc tài sản khác của người dùng do bất kỳ người nào khác truy cập, sử dụng hoặc tải xuống Trang web hoặc bất kỳ Nội dung người dùng nào; và

5.3.9 tất cả các đại diện, bảo hành, điều kiện và các điều khoản và điều kiện khác nhưng đối với thông báo này sẽ có hiệu lực.

5.4 Chúng tôi không đảm bảo rằng hoạt động của trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

5.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản tiền nào khi không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các điều khoản sử dụng này nếu lỗi đó xảy ra do sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó.

5.6 Trừ khi được quy định ở trên, không có sự bảo đảm, điều kiện hoặc điều khoản và điều kiện nào khác, rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay nói cách khác, và tất cả các điều khoản và điều kiện này đều được loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

5.7 Bạn đồng ý không sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào:

5.7.1 bất hợp pháp;

5.7.2 có thể làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự đối với AdMoney; hoặc là

5.7.3 điều này có thể khiến AdMoney gặp khó khăn.

6. CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Không giới hạn bất kỳ quyền nào khác có thể có, chúng tôi có thể hủy ngay lập tức hoặc tạm dừng quyền truy cập vào Trang web nếu chúng tôi nghĩ rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản sử dụng nào trong số này.

7. TỔNG QUAN

7.1 'AdMoney' là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Chelmo Limited.

7.2 Các điều khoản sử dụng này tuân theo các quyền của người tiêu dùng theo luật định và luật chung và sẽ không giới hạn bất kỳ quyền nào bạn có thể có mà không thể bị loại trừ theo luật hiện hành. Các điều khoản sử dụng này sẽ không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của AdMoney đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi cũng như bất kỳ hành vi hoặc đại diện gian lận nào.

7.3 Các điều khoản sử dụng này tuân theo các quyền của người tiêu dùng theo luật định và luật chung và sẽ không giới hạn bất kỳ quyền nào bạn có thể có mà không thể bị loại trừ theo luật hiện hành. Các điều khoản sử dụng này sẽ không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của AdMoney đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi cũng như bất kỳ hành vi hoặc đại diện gian lận nào.

7.4 Việc chúng tôi không thi hành bất kỳ điều khoản nào không cấu thành sự từ bỏ điều khoản đó.

7.5 Nếu bất kỳ phần nào trong các điều khoản sử dụng này được phát hiện là không thể thực thi được, nó sẽ được sửa đổi đến mức tối thiểu cần thiết để thực thi và phần còn lại của các điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực.

7.6 Không có đại diện hay bảo hành nào được đưa ra về việc Trang web có tuân thủ luật pháp của bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Vương quốc Anh hay không.

7.7 Các điều khoản sử dụng này tuân theo luật pháp của Anh và xứ Wales và các bên chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án Anh.

7.8 AdMoney sẽ có quyền chuyển nhượng và chuyển giao thỏa thuận được quy định trong các điều khoản sử dụng này bằng cách cung cấp cho bạn thông báo hợp lý, có thể bao gồm thông báo được cung cấp qua Trang web.

7.9 Tất cả các câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nên được chuyển đến chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong vòng 48 giờ.

Thông Tin Bổ Sung

Đạt điểm bằng cách nào?